Informacja o cookies
Strona internetowa smgr.pl stosuje pliki cookies w celu m.in. dopasowania wyglądu i treści strony do Twoich preferencji oraz analizy statystycznej ruchu. Dowiedz się więcej.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Legionów 43

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 43 i stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

1. Krótki opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Grudziądzu na trzech działkach nr 82, 56/7, 57/2 w obrębie 8 o łącznej powierzchni 1.364,00 m2.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym parterowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 855,94 m2 i posiada dostęp do drogi publicznej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grudziądzu w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/0000/2931/0.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest obciążona prawami osób trzecich.

W chwili obecnej około 83% powierzchni użytkowej budynku oddana jest w najem i przynosi pożytki właścicielowi.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023 poz. 1570).

Szerszy opis nieruchomości stanowi wyciąg z operatu szacunkowego, który zostanie udostępniony zainteresowanym Oferentom.


1.1 Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z dnia 06.06.2023 r.

1.2 Procedura przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby prawne.
 2. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 3. Cena wywoławcza wynosi 1.837.500,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) i stanowi 75% ceny wywoławczej I przetargu.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
  • wpłacenie wadium,
  • pobranie formularza ofertowego.


2. Wadium i postanowienia szczegółowe

 1. Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) najpóźniej do dnia 18.12.2023 r. przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego w PKO BP S.A. Oddział Centrum w Grudziądzu Nr 12 1020 5040 0000 6602 0023 0029. W tytule przelewu wadium należy wskazać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko/nazwę uczestnika przetargu. Za zachowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek bankowy Spółdzielni.
 2. Wadium nie stanowi formy procentującej oszczędności i ulega zwrotowi w wartości nominalnej niezwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego Oferentom, których oferty nie zostały wybrane.
 3. Spółdzielnia zatrzymuje wadium Oferenta, którego oferta została wybrana do czasu zawarcia aktu notarialnego.
 4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet zaoferowanej kwoty.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie albo nieuiszczenia całości ceny w terminie, o którym mowa w pkt 9.
 6. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
 7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 8. Osoba przystępująca do przetargu składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczno - użytkowy, stan prawny, stan otoczenia, stan zagospodarowania i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej przedmiotowej nieruchomości.
 9. Osoba wyłoniona jako nabywca przedmiotowej nieruchomości zobowiązana jest do uiszczenia na konto Spółdzielni całości ceny nabycia nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium do dnia zawarcia umowy notarialnej, lecz nie później niż 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego, sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 11. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza, którego siedzibą jest miasto Grudziądz.

3. Przygotowanie oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Karty oferty wraz z dokumentami dołączonymi do oferty muszą być ponumerowane i zaparafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Oferent w prowadzonym postępowaniu składa tylko jedną ofertę.
 4. Oferta musi zawierać:
  1. Wypełniony formularz oferty (ustalony przez Spółdzielnię).
  2. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium.
  3. W przypadku osób fizycznych - w razie reprezentowania przez inną osobę - pisemne pełnomocnictwo do udziału w przetargu;
  4. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub oświadczenie, że będzie nabywał nieruchomość z majątku odrębnego;
  5. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego pobrany zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.07.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 poz. 685), odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości, o ile jest wymagana przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu, jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów;
  6. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki, jeśli w przetargu nie uczestniczą wszyscy wspólnicy;
  7. W przypadku pozostałych podmiotów gospodarczych - aktualny wydruk z CEiDG, a w przypadku reprezentowania przez inną osobę pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
 5. Brak jednego z dokumentów określonych w pkt. 4 ppkt. 1 - 2 oraz właściwych dla Oferenta z ppkt. 3-7 spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana w postępowaniu przetargowym i zostanie odrzucona - jako nieważna.
 6. Dokumenty wymienione w pkt. 4 ppkt. 4.1.-4.7., winny być oryginalne lub kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

4. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert, a cudzoziemcy, którzy muszą uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości przez okres 3 miesięcy od daty otwarcia oferty.


5. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.
 2. Koperta powinna być zaadresowana: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu ul. Moniuszki 13 oraz oznaczona: „Oferta na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Legionów 43 w Grudziądzu”.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni, w Dziale Obsługi Eksploatacji Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, pokój nr 24, II piętro, w terminie do dnia 18.12.2023r. do godz. 14:00.

  Jeżeli oferta wpłynie do Spółdzielni pocztą lub inną drogą (np. poczta kurierska), o terminie złożenia ofert decyduje termin dostarczenia oferty do Spółdzielni, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 13, pokój nr 25 (II piętro). W części jawnej nastąpi odczytanie wypełnionych formularzy złożonych ofert. W części niejawnej Komisja przetargowa dokona oceny złożonych ofert i ewentualnego wyboru oferty najkorzystniejszej.
 4. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert, Spółdzielnia organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony tylko dla Oferentów, którzy złożyli oferty z tą samą najwyższą ceną. O terminie i zasadach licytacji Spółdzielnia zawiadomi oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą równorzędną ofertę. Licytacja będzie ważna jeśli chociaż jeden jej uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych najkorzystniejszych ofertach.

7. Kryteria wyboru ofert

 1. Przetarg ma na celu uzyskanie najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta zawierająca najwyższą cenę.
 2. Przetarg może odbyć się, chociażby w terminie złożono tylko jedną ważną ofertę, w której oferowana cena będzie równa cenie wywoławczej.

8. Postanowienia końcowe

 1. Zarząd SM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu w każdym czasie.
 2. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia przetargu lub odrzucenia oferty, a także w przypadku zmiany lub odwołania warunków przetargu.
 3. Pytania związane z przedmiotem zbycia można składać w formie pisemnej lub elektronicznej na niżej wskazany adres e-mail: d.urbanska@smgr.pl w terminie do 3 dni roboczych przed terminem składania ofert, tj. do 13.12.2023r.
 4. O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do przetargu jest dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zbycia po wcześniejszym umówieniem terminu z Administracją nr 1.
 6. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Oferentami:
  • w zakresie udostępnienia budynku celem odbycia wizji lokalnej p. Szczepan Kozianowski tel. 56 663 22 11,
  • w zakresie procedury przetargowej p. Dorota Urbańska tel. 56 663 21 52.

Załączniki

 1. Formularz oferty
 2. Wyciąg z operatu szacunkowego

Data publikacji